Privacy statement

Bij Automotive Solutions begrijpen wij dat de bezoekers van onze website grote waarde hechten aan hun privacy en dat de verwerking van persoonsgegevens plaats dient te vinden overeenkomstig de geldende regelgeving. De volgende informatie is opgesteld om de bezoekers van onze website te informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze verzamelde gegevens omgaan.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Automotive Solutions is de exclusieve eigenaar van de door haar verzamelde persoonsgegevens die van u zijn ontvangen na het invullen van het daarvoor bestemde scherm op onze website. Uw gegevens zullen niet verkocht, gedeeld met of op andere wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij u hier toestemming voor gegeven heeft, anders dan de gevallen als genoemd in deze privacy statement.

De door ons verwerkte persoonsgegevens kunnen onder meer de volgende gegevens betreffen:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: verwerken van marktinformatie, het toesturen van nieuwsbrieven en directmail activiteiten van automotive partners. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn. Met andere woorden: wij zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Alleen als u ons bij uw registratie daartoe toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, of derde landen, dat wil zeggen landen buiten de EU, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande toestemming geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

Tenzij u ons heeft medegedeeld dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw persoonsgegevens tevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf en aan ons gelieerde bedrijven. De door u versterkte gegevens stellen ons in staat u te benaderen met en te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie of die van de instelling die u vertegenwoordigd zijn toegesneden. Voorts kunnen uw gegevens gebruikt worden voor onderzoek dat wij doen naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening en de dienstverlening van de aan ons gelieerde bedrijven. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Wijziging of verwijderen van gegevens
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen in geval de gegevens feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Beveiliging gegevens
Ten behoeve van de beveiliging van de door ons verwerkte gegevens gebruiken wij veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen
Automotive Solutions behoudt zich het recht voor deze privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u derhalve aan onze website regelmatig te bezoeken voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan vooral contact met ons op:

Automotive Solutions
Dorpsweg 23
1676 GC TWISK